Splošni pogoji

PRED KRMARJENJEM PO SPLETNEM MESTU VAS VABIMO, DA PAZLJIVO PREBERETE TE POGOJE V ZVEZI S STORITVAMI, KI SO NA VOLJO PREK SPLETNEGA MESTA. ČE NE NAMERAVATE SPREJETI TEH POGOJEV IN/ALI KAKRŠNIH KOLI DRUGIH OPOZORIL, PRAVNIH DOLOČB, OBVESTIL ALI IZJAV O OMEJITVI ODGOVORNOSTI, OBJAVLJENIH NA SPLETNEM MESTU, NE UPORABLJAJTE SPLETNEGA MESTA NITI Z NJIM POVEZANIH STORITEV.

Pogoji prodaje

V veljavi od 14. 12. 2020

Spletno mesto trieste.green je v lasti Lokalne akcijske skupine Kras K.d.o.o. (na kratko LAS Kras) s sedežem na naslovu Sistiana 54D, 34011 Devin Nabrežina, Italija, tel. +39 040 3798522, e-pošta: [email protected], ID DDV 01150630323, in je namenjeno maloprodaji živilskih in neživilskih izdelkov. Spletno mesto je načrtovano, izdelano in urejano s strani družbe LAS Kras in uporabnikom (kot so opredeljeni spodaj) omogoča:

 • ogled izdelkov (kot so opredeljeni spodaj), kot so hrana, pijača, neživilski proizvodi, ki jih je mogoče kupiti prek spletnega mesta;
 • izbiro izdelkov, ki jih nameravajo kupiti;
 • uporabo storitve dostave izdelkov na dom;
 • plačati znesek, ki ga dolgujejo družbi LAS Kras za nakup izbranih izdelkov, v skladu z izbrano metodo (kot je opredeljena spodaj).

1. POGOJI UPORABE

Ti pogoji določajo in urejajo splošne pogoje uporabe spletnega mesta in storitev, ki jih uporabniku zagotavlja LAS Kras (kot je zgoraj identificirana), zastopan od zakonitega zastopnika pro tempore (“družba” ali “LAS Kras”) .

Za uporabo spletnega mesta s strani vsakega uporabnika, ne glede na to, ali je obiskovalec ali kupec (kot sta opredeljena spodaj), veljajo pogoji, opredeljeni v tem dokumentu, tudi če uporabnik ne uporablja nobene od storitev ali funkcij, ki so na voljo na spletnem mestu.

Ti pogoji opredeljujejo niz splošnih pravil za uporabo spletnega mesta in storitev ter posebne pogoje, ki urejajo uporabo posameznih storitev, vključno z vsemi dokumenti, na katere se sklicujejo, oziroma s katerim koli drugim opozorilom, pravno določbo, obvestilom ali izjavo o omejitvi odgovornosti, ki so objavljeni na spletnem mestu. Obvestilo o varstvu osebnih podatkov (“Privacy Policy”) in vsi dodatni pogoji, navedeni v različnih odsekih spletnega mesta, se štejejo za sestavni in pomembni del teh pogojev.

V teh pogojih imajo spodaj navedeni izrazi pomen, ki je opredeljen poleg vsakega od njih. In sicer:

družba – pomeni LAS Kras, kot je zgoraj identificirana;

spletno mesto – pomeni internetno mesto, ki je dostopno na naslovu trieste.green. Katero koli sklicevanje na “spletno mesto” v teh pogojih vključuje vse sedanje in prihodnje različice spletnega mesta trieste.green

izdelki – izdelki, ki se prek spletnega mesta prodajajo kupcem;

proizvajalci – podjetja, obrtniki, kmetijski proizvajalci ali konzorciji, katerih izdelki (kot so opredeljeni spodaj) se prek spletnega mesta prodajajo kupcem;

storitev – pomeni katero koli storitev in vse s storitvijo povezane funkcije, ki se na spletnem mestu ponujajo bodisi brezplačno bodisi proti plačilu ter se ponujajo neposredno od družbe ali pa od tretjih oseb z našo podporo;

minimalni nakup – pomeni najnižji prag 15,00 EUR, ki ga je treba doseči pri posamezni dostavi, da je mogoče uresničiti nakup na spletnem mestu. Ta prag se izračuna na podlagi skupne vrednosti izdelkov v košarici;

prevoznik – pomeni prevozniško podjetje ali samostojnega sodelavca, pooblaščenega za prevoz izdelkov uporabniku;

uporabnik – pomeni uporabnika obiskovalca ali kupca v kolektivnem smislu in v vsakem primeru vsakogar, ki uporablja ali pristopa k uporabi ali uživanju storitev in/ali spletnega mesta;

uporabnik obiskovalec – pomeni uporabnika, ki krmari po spletnem mestu in/ali uporablja funkcije in/ali storitve, ki so na voljo vsem uporabnikom;

kupec – pomeni uporabnika (kot posameznika ali kolektivno), ki aktivira nakupovalno storitev pod pogoji, navedenimi v teh pogojih.

2. SPREMEMBE POGOJEV

Družba si pridržuje pravico, da v celoti ali delno posodobi, dopolni in spremeni te pogoje in vse dokumente, na katere se ti pogoji sklicujejo, vključno s politiko varstva osebnih podatkov, storitvami in njihovimi lastnostmi, pa tudi – zgolj kot primer, a ne izključno – cenami za uporabo objavljenih storitev.

Uporabnik se zavezuje, da bo redno pregledoval pogoje, pri čemer se razume, da bo družba storila vse, kar je razumno potrebno in primerno, da prek spletnega mesta obvesti uporabnika o vseh spremembah pogojev in/ali storitev.

Spremembe pogojev in/ali z njimi povezanih storitev bodo veljale od objave na spletnem mestu in bodo veljale samo za prodaje, ki bodo sklenjene po objavi.

Družba bo z objavo na spletnem mestu uporabnike obveščala o spremembah teh pogojev oziroma o funkcionalnosti/omejitvah storitev in/ali njihovih cen.

Če se uporabnik ne strinja s spremembami, je pozvan, da ne uporablja spletnega mesta.

3. NASLOVLJENCI/PREJEMNIKI

Spletno mesto in ponujene storitve so namenjene izključno uporabnikom, ki so dopolnili 18 (osemnajst) let. Kupec, ki namerava opraviti nakup izdelkov, zagotavlja, da je polnoleten in da so navedeni osebni podatki resnični, pravilni, posodobljeni in se nanašajo na osebo, ki jih vnese, ali pa so vneseni s soglasjem tretje osebe s prevzemanjem popolne odgovornosti za pravilnost in resničnost posredovanih podatkov.

4. PROIZVODI

4.1. Ponudba za javnost

Vsi izdelki in cene, navedene v storitvah, predstavljajo ponudbo za javnost z omejitvami in načini, ki so navedeni na spletnem mestu in v teh pogojih.

4.2. Ilustrativne slike

Ilustrativne slike izdelkov imajo samo ponazorilno funkcijo in njihov izključni namen je predstavitev izdelkov. Posledično družba zavrača vsakršno odgovornost in ne daje nobenih jamstev v zvezi z ujemanjem med grafičnimi podobami izdelkov, objavljenih na spletnem mestu, in slikami dobavljenih izdelkov.

4.3. Izdelki s spremenljivo težo

Izdelki s spremenljivo težo v ponudbi na spletni strani (npr. sadje, zelenjava, meso, ribe, gastronomski izdelki in siri) se predlagajo z zajamčenimi minimalnimi merami in težo.

4.4. Cene

Vse cene vključujejo DDV. Stroški dostave in upravljanja storitve niso vključeni v ceno izdelkov, razen če je to izrecno navedeno.

5. VKLJUČENE STORITVE

Storitev, ki jo ponuja LAS Kras, je storitev, ki vam omogoča:

 • ogled izdelkov, ki jih je mogoče kupiti prek spletnega mesta;
 • izbiro izdelkov, ki jih uporabnik namerava naročiti in kupiti;
 • plačilo zneska, ki se dolguje družbi za nakup izdelkov, ponujenih na spletnem mestu;
 • uporabo storitve dostave izdelkov na naslov za dostavo, ki ga navede uporabnik.

6. NAKUPOVANJE

Uporabnik ima možnost nakupa izdelkov na podlagi vsakokratne izbire izdelkov, ki jih želi prejeti.

6.1. Nakup izdelkov

S povezavo s spletnim mestom ima uporabnik možnost, da si ogleda vse izdelke, ki so na voljo za nakup, izbere tiste, ki ga zanimajo, in jih doda v košarico.

Ko je dosežena vsota minimalnega nakupa in je posamezni nakup zaključen, lahko uporabnik:

 • preveri izdelke, dodane v košarico, ustrezajočo nakupno ceno in skupno ceno posameznega nakupa;
 • potrdi svoje podatke za pošiljanje in izdajo računa;
 • izbere način plačila izmed razpoložljivih;
 • prejme navedbo datuma dostave kupljenih izdelkov;
 • nadaljuje z naročilom, tako da klikne – odvisno od izbranega načina plačila – na “Plačilo s kreditno kartico” ali “Plačilo s Paypalom”. V primeru napake pri izvedbi postopka plačila bo naročilo neveljavno in bo takoj preklicano.

6.2. Sprejem naročila za nakup

Sprejem naročila za nakup s strani družbe sproži takojšnjo obremenitev za znesek nakupa glede na izbrani način plačila.

Po sprejemu naročila bo kupec po elektronski pošti prejel potrditev nakupa z izrecno navedbo povzetka naročenih izdelkov in ustrezajočih cen, datuma dostave ter splošnih in posebnih pogojev, ki veljajo za naročilo.

6.3. Način plačila

Kreditna kartica

Za zagotavljanje največje varnosti kupec izvede plačilno transakcijo neposredno na varnem strežniku ponudnika plačilnega sistema. Podatke za plačilo s kreditnimi karticami obdeluje neposredno ponudnik plačilnega sistema, kot je določeno v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.

PayPal

Za zagotavljanje največje varnosti je kupec preusmerjen na spletno mesto PayPal, kjer lahko izvede plačilo v skladu s postopki, ki jih je sprejel Paypal, in v skladu z ustreznimi pogoji.

6.4. Izstavitev računa

Če nakup opravi samostojni izvajalec poklicne dejavnosti ali podjetje, je račun mogoče zahtevati tako, da se med postopkom naročila izbere ustrezno polje in z vnosom podatkov za račun, vključno z davčno številko in/ali ID DDV. Kupec je odgovoren za pravilni vnos podatkov za račun in je izrecno obveščen, da v primeru, da med postopkom naročila ne zahteva računa, slednjega pozneje ne bo mogel zahtevati.

Z izpolnitvijo naročila za nakup kupec izrecno pooblasti družbo za izstavitev potrdila o nakupu / računa.

7. DOSTAVA IZDELKOV

7.1. Območja dostave

Družba dostavlja v Tržaški pokrajini.

7.2. Način dostave

Družba bo z izbranimi profesionalnimi prevozniki poskrbela za dostavo izdelkov na naslov, ki ga je navedel kupec. Dostava je zagotovljena samo za bivališča, do katerih je mogoče priti s prevoznimi sredstvi, s katerimi razpolagajo dobavitelji družbe; v primeru bivališč, dostopnih samo po makadamskih cestah, je potrebno predhodno obvestilo družbe, ki si pridržuje pravico do odločitve o sprejemu naročila.

Družba dostavlja izdelke samo na območjih, ki so potrjena in navedena. Izdelki se dostavijo ob dnevih in urah, ki jih izbere kupec. Dostava brez navzočnosti kupca je odvisna od odločitve družbe.

7.3. Reklamacije

Za morebitne nepravilnosti na izdelkih, razen tistih, ki izhajajo iz fiziološkega poslabšanja živil ali zadevajo zgolj nepopolnosti embalaže, se lahko uporabnik obrne na družbo prek elektronskega naslova [email protected] ali prek oddelka spletnega mesta “Kontaktiraj nas”, z opisom najdenih napak in ustreznim fotografskim dokazilom.

7.4. Neuspešna dostava

Kupec se zaveda in sprejema, da v primeru nemožnosti dostave izdelkov zaradi njegove odsotnosti (ali odsotnosti osebe, ki je zadolžena za sprejem nakupa) ob dostavi na dan in v dogovorjenem časovnem terminu, izdelki ne bodo preklicani iz naročila in ustrezajoči znesek ne bo vrnjen kupcu.

7.5. Odgovornost

Družba se zavezuje, da bo storitve izvajalo v dobri veri in da bo z največjo skrbnostjo izpolnilo ali zagotovilo, da se izpolnijo vse v njem določene obveznosti v duhu solidarnosti in samoorganizacije, ki zaznamuje in mora zaznamovati vse dejavnosti in storitve, ki so ponujene in ki jih uporabniki uporabljajo prek spletnega mesta.

Družba ni odgovorna za zamude med prevozom.

8. PRAVICA DO ODSTOPA

8.1. Primeri izključitve pravice do odstopa

V skladu s črkama d) in e) 1. odstavka 59. člena Zakonske uredbe št. 206 z dne 6. 9. 2005 (Potrošniški zakonik), je pravica do odstopa izključena v povezavi z: blagom, ki ga kupi kupec, ki ni potrošnik in/ali zahteva račun; blagom, za katerega obstaja tveganje hitrega poslabšanja ali poteka roka uporabe; zapečatenim blagom, ki ga ni primerno vračati iz higienskih ali zdravstvenih razlogov in je bilo odprto po dostavi.

Glede na zgoraj naštete primere izključitve pravice do odstopa je kupec zlasti obveščen in sprejema, da izdelki, “za katere obstaja tveganje hitrega poslabšanja ali poteka roka uporabe”, vključujejo vse živilske izdelke, saj se lastnosti in kakovost teh vrst izdelkov lahko spremenijo tudi zaradi neprimernega skladiščenja. Zato se zaradi higiene in zaščite uporabnikov pravica do odstopa uporablja le za izdelke, kupljene na spletnem mestu, ki jih je mogoče vrniti družbi LAS Kras nedotaknjene in ustrezno zapečatene in jih je mogoče ponovno dati na trg, ne da bi bilo ogroženo zdravje potrošnikov.

8.2. Uveljavljanje pravice do odstopa

Kupec lahko uveljavlja pravico do odstopa v skladu z 52. in naslednjimi členi Zakonske uredbe

206/2005 v zvezi s posebnimi izdelki, ki niso navedeni v zgornjem odstavku 9.1, pod pogojem, da zanje velja, da po dobavi niso bili odprti ali spremenjeni njihovi pečati.

V primerih, ko je uveljavljanje pravice do odstopa dovoljeno, ima kupec pravico odstopiti od kupne pogodbe iz kakršnega koli razloga, ne da bi mu bilo treba pojasniti in brez kakršne koli odškodnine.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec v 14 dneh od datuma dostave izdelkov družbi LAS Kras poslati pisno sporočilo na elektronski naslov [email protected] z navedbo zadeve “Uveljavljanje pravice do odstopa”, pri čemer mora izrecno izraziti svojo voljo do odstopa in navesti naslednje dodatne informacije: številko in datum naročila; datum dostave naročenega nakupa; svoje ime in naslov; svoj elektronski naslov in telefonsko številko; šifro izdelka ali izdelkov, za katere želi uveljaviti pravico do odstopa.

Pravica do odstopa velja za kupljen izdelek v celoti; če je torej izdelek sestavljen iz več komponent ali delov, pravice do odstopa ni mogoče uveljaviti le za del kupljenega Izdelka.

Po prejemu sporočila o uveljavljanju pravice do odstopa bo LAS Kras odprl postopek za vračilo in uporabniku sporočil navodila za vračilo izdelkov, ki se bo izvedlo prek kurirja, določenega od družbe LAS Kras.

V primeru uveljavljanja pravice do odstopa bo LAS Kras uporabniku povrnil celoten znesek vrnjenih izdelkov v 14 dneh od datuma prejema obvestila o odstopu, ne da bi to posegalo v pravico družbe LAS Kras, da zadrži plačilo povračila do dejanskega prejema izdelkov. Vračilo bo izvedeno z uporabo istega načina plačila, ki ga je uporabil uporabnik.

9. OBVEZNOSTI UPORABNIKA

Uporabnik se zavezuje, da spletnega mesta in/ali z njim povezanih storitev ne bo uporabljal v nezakonite namene ali za namene, ki niso predvideni v teh pogojih. Uporabnik ne sme uporabljati spletnega mesta ali z njim povezanih storitev na način, ki bi škodoval spletnemu mestu ali ga kako drugače ogrožal ali motil uporabo in uživanje spletnega mesta in z njim povezanih storitev s strani drugih uporabnikov.

10. OMEJITVE ODGOVORNOSTI

Družba se zavezuje, da bo predpise, ki se nanašajo na hladilno verigo (kjer je to potrebno, na primer za meso), in na splošno standarde kakovosti v zvezi z izdelki, izvajala izključno do trenutka dostave na kraju, ki ga je navedel kupec; izključena je vsakršna odgovornost za slabo stanje izdelkov zaradi neustreznega skladiščenja po dostavi ali na drugih krajih dostave, ki jih odobri kupec.

Družba zavrača vsakršno odgovornost za informacije, podatke in kakršne koli tehnične ali druge netočnosti, ki jih morebiti vsebuje spletno mesto.

Družba zavrača vsakršno odgovornost za informacije, ki jih posamezni proizvajalci posredujejo ali so bile od njih neposredno pridobljene.

Morebitne pritožbe v zvezi z izvajanjem storitve je mogoče predložiti v roku 48 (oseminštiridesetih) ur po dostavi s pisno izjavo na naslov [email protected] ali prek oddelka “Kontaktiraj nas”, pri čemer pritožbo dokumentirate tudi s fotografskim materialom.

Družba ne bo odgovorna za škodo, ki bi izhajala iz nedostopnosti storitev zaradi težav, povezanih z omrežjem, ponudniki ali telefonskimi in/ali telematskimi povezavami, nad katerimi nima nadzora, zaradi nedelovanja in/ali napačnega delovanja elektronske opreme uporabnika ali dobaviteljev družbe.

Družba ne prevzema nobene odgovornosti za vsebine, ustvarjene ali objavljene na spletnih mestih tretjih oseb, s katerimi ima to spletno mesto hiperpovezavo (“link”). Uporabnik, ki se odloči za obisk drugega spletnega mesta, ki je povezano s tem spletnim mestom, to stori na lastno odgovornost in prevzame obveznost, da sprejme vse potrebne ukrepe proti virusom ali drugi zlonamerni programski opremi.

Za vsako oddano naročilo LAS Kras izda ustrezno potrdilo ali elektronski račun v primeru izrecne zahteve, kot je navedeno v oddelku 6.4. Podatki, ki jih uporabnik posreduje v trenutku naročila, bodo vključeni v ustrezno potrdilo/račun, pri čemer se razume, da po izdaji potrdila/računa ne bo več mogoča nobena sprememba.

11. RAZVEZA. PRENEHANJE STORITEV

Družba si pridržuje pravico, da uporabniku kadar koli in s takojšnjim učinkom odreče dostop in uporabo spletnega mesta in povezanih storitev ali dela storitev v primeru, da uporabnik ne izpolnjuje svojih obveznosti iz prejšnjih členov 6.3. (Način plačila) in 9 (Obveznosti uporabnika). Kar zadeva te uporabnike, sme LAS Kras brez predhodnega obvestila preklicati naročila, ki še niso dostavljena.

Dostop do spletnega mesta je lahko začasno prekinjen tudi v primeru tehničnih težav ali zaradi zagotavljanja njegovega vzdrževanja. Takšne prekinitve bodo v skladu z možnostmi sporočene z obvestilom na spletnem mestu.

Družba lahko kadar koli vnese izboljšave in/ali spremembe spletnega mesta in storitev, če je to potrebno iz tehničnih razlogov ali zaradi skladnosti z veljavno zakonodajo.

Družba si prav tako pridržuje pravico, da kadar koli in z obvestilom v razumnem roku v celoti ali delno preneha zagotavljati storitve, pri čemer omogoči dostavo že potrjenih naročil. V takih primerih bo družba uporabnike takoj obvestila po e-pošti in/ali z obvestilom na spletnem mestu.

12. DODATNE INFORMACIJE. PREKINITEV STORITEV

Družba si pridržuje pravico, da od kupca zahteva dodatne informacije ali predložitev kopij dokumentov, ki dokazujejo lastništvo uporabljenih plačilnih instrumentov.

Družba si pridržuje pravico, da ne sprejme naročila in/ali da takoj razveže obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev, v skladu z določbami 11. člena (Razveza. Prenehanje storitev), v primeru, da kupec ne predloži informacij in/ali kopij dokumentov, ki dokazujejo lastništvo uporabljenih plačilnih instrumentov.

Družba v nobenem primeru ne more biti odgovorna za kakršno koli goljufivo uporabo kreditnih kartic s strani tretjih oseb pri plačilu izdelkov, kupljenih na spletnem mestu.

13. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Družba bo osebne podatke uporabnikov obdelovalo v skladu z zakonodajo o zasebnosti, kot je podrobno opredeljeno v izjavi o obdelavi osebnih podatkov oziroma Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki je na voljo v ustreznem oddelku spletnega mesta.

14. VELJAVNO PRAVO. SPORI

14.1. Veljavna zakonodaja

Te pogoje, vključno z dokumenti, na katere se sklicuje, in druga pravna obvestila, objavljena na spletnem mestu, ter na splošno odnose med družbo in uporabniki spletnega mesta ureja italijanska zakonodaja in jih je treba razlagati v skladu z njo.

14.2. Izvensodna poravnava

Stranke se zavezujejo, da bodo uporabile pogajanja s pomočjo, ki jih predvideva Uredba z zakonsko močjo št. 132 z dne 12. 9. 2014, potrjeno z Zakonom št. 162 z dne 10. 11. 2014, preden začnejo kakršen koli sodni postopek.

14.3. Dodatni spori

Morebitni spori, povezani z uporabo spletnega mesta in v njem predvidenih storitev, ki se ne morejo rešiti s pogajalskim postopkom, so pridržani italijanski jurisdikciji ter obvezni in izključni krajevni pristojnosti sodišča v Trstu, brez poseganja v izključno pristojnost sodišča v kraju potrošnika.

Posebna odobritev pogojev v skladu z določili in za namene 1341. in 1342. člena Civilnega zakonika.

V skladu z določili in za namene 1341. in 1342. člena Civilnega zakonika stranke izjavljajo, da so prebrale in razumele ter zato izrecno odobravajo naslednje člene: 2 (Spremembe pogojev), 4 (Izdelki), 6 (Nakupovanje), 7 (Dostava izdelkov), 8 (Pravica do odstopa), 9 (Obveznosti uporabnika), 10 (Omejitve odgovornosti) 11 (Razveza. Prenehanje storitev), 12 (Dodatne informacije. Prekinitev storitev) in 14 (Veljavno pravo. Spori).

Z izvajanjem nakupa uporabnik v celoti in izrecno brez pridržkov odobri zgoraj omenjene klavzule, posamično ugotovljene v prejšnjem odstavku.

0
Vaš voziček
[]